01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Centrale Cliëntenraad Zuidwester

Adviezen die wij geven, zien we terug in het beleid

In 2022 vond er binnen de Centrale Cliëntenraad (CCR) een wisseling van de wacht plaats. Voorzitter Aad van Vliet, die al sinds de oprichting in 1999 lid was van de CCR, droeg het stokje per 1 januari 2023 over aan José Verhoef. Samen blikken ze terug op het afgelopen jaar.

“Een heftig jaar”, begint Aad zijn verhaal. “Zuidwester stond er rond de zomer financieel niet zo goed voor en dreigde in de rode cijfers te belanden. Als CCR hebben we toen ingestemd met de pressure cooker sessies: hoe vullen we de open plekken op? De uitkomst daarvan was wel dat sommige bewoners gedwongen moesten verhuizen. Voor ons als CCR een lastig besluit. Maar wij zitten er voor het algemeen belang en in dit geval was het echt nodig. In de zomer speelde wederom de uitdaging van het tekort aan personeel. Dat is deels opgelost door medewerkers van Ondersteunende Diensten in te zetten op de woningen of een ‘pakketje’ af te nemen. Bijvoorbeeld een ommetje lopen met een groep of samen een bakje koffie doen. Dat heeft goed uitgepakt, want zo’n kijkje in de keuken vergroot de betrokkenheid. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.”

Eigen bijdrage en ontwerptafels
Een ander lastig onderwerp was voor de CCR de eigen bijdrage voor de waskosten. “Die is per 1 januari 2023 fors verhoogd. We hebben daarover intensief contact gehad met de Raad van Bestuur (RvB), maar er uiteindelijk toch mee ingestemd.” Aad benadrukt hoe belangrijk medezeggenschap over dit soort onderwerpen is: “We praten mee en er wordt echt naar ons geluisterd. Adviezen die wij geven, zien we terug in de uiteindelijke besluiten of beleidsstukken. We zijn er niet voor niets.”

De CCR werd ook betrokken bij de nieuwe meerjarenstrategie. Aad: “Bij iedere ontwerptafel zat iemand vanuit de CCR en ook bij de Strategiedag waren we aanwezig.

In dit proces viel ons de openheid op vanuit de RvB: alle opties zijn besproken en alles is zorgvuldig afgewogen.” José vult aan: “We willen allemaal meer kennis en kunde op de woningen, maar door de krapte op de arbeidsmarkt is dat een hele puzzel. En dan moet de begroting ook nog sluitend blijven. Want je kunt de cliënt pas echt centraal zetten, als er voldoende menskracht is.”

Laat je stem horen!
Het valt José op dat verwanten pas contact opnemen met de CCR als er wat aan de hand is. “Maar mijn oproep is: laat je stem ook horen als het goed gaat. We zien de betrokkenheid afnemen, terwijl er veel dingen spelen.” Aad herkent dat: “Hadden we vroeger een volle zaal bij familiebijeenkomsten, nu komen er bijvoorbeeld op Hernesseroord hooguit twintig verwanten namens driehonderd cliënten. Verder hoop ik dat er meer zeggenschap komt op woningniveau. Wij horen graag wat daar speelt, bijvoorbeeld door verwanten uit te nodigen voor huiskameroverleggen. Zo versterk je de medezeggenschap van onderaf.”

Tot slot bedankt José haar voorganger Aad voor zijn enorme inzet voor de CCR. “Aad is al sinds 1987 actief in de medezeggenschap namens verwanten. Dat is een groot compliment waard. Aad was niet alleen voorzitter, maar ook secretaris. Gelukkig worden we daarin nu vanuit Zuidwester ondersteund.” Of Aad hoopvol is over de toekomst? “Dat ben ik eigenlijk altijd geweest, anders houd je het ook niet zo lang vol. Ik kijk terug op een goede samenwerking: onderling binnen de CCR en met de RvB, CCR en RvT. Samen zijn we voor onze bewoners aan de slag.”

 

Samenspraak CCR – RvB over Jaarbericht 2022

Op maandag 8 mei hebben alle CCR-leden met de Raad van Bestuur het jaarbericht 2022 besproken.

Het is een iets compacter jaarbericht ten opzichte van voorgaande jaren. De CCR vindt het een mooi, uitgebreid jaarbericht. Met daarin vele onderwerpen die positief zijn en positief gebracht worden. De CCR waardeert de bijdrage in het voorwoord van een ervaringsdeskundige. Kritisch als de CCR is, zien zij voor het jaarbericht ook aandachtspunten. Zo vinden zij dat de EMB-doelgroep meer aandacht verdient. Het is een grote doelgroep die meer herkenbaar naar voren mag komen.

De CCR geeft aan dat de praktijk soms weerbarstiger is dan beschreven.

Als voorbeeld wordt genoemd het aantal MDO’s per jaar. Het streven is er zeker om drie keer per jaar een bespreking te houden, maar in de praktijk wordt dit niet altijd gehaald. Zo geldt dit ook voor de teamreflecties. De CCR spreekt haar zorgen uit dat cliënten in toenemende mate afhankelijk zijn van vrijwilligers. De zoektocht om voldoende vrijwilligers te vinden is een punt van aandacht. Ook zijn er zorgen over de toename van meldingen van medicatiefouten en agressie. Veilige zorg staat hoog in het vaandel bij de CCR. en zijn zal op dit punt samen met Zuidwester blijven zoeken naar verbetering.

Al met al vindt de CCR het een goed en degelijk jaarbericht. De Raad van Bestuur dankt de CCR voor de positief kritische bijdrage van de CCR-leden aan het jaarbericht.

Wil je meer informatie? Ga naar de pagina van de Centrale Cliëntenraad op onze website.


Jaarverslag  CCR Zuidwester 2022

Samenstelling CCR in 2022

Aad van Vliet (voorzitter/ secretaris)
Wim Klepper
Leo Molendijk
Angeline Oranje
Leen van Winkelhof
Cobie Weiden

 

V.l.n.r. voorste rij:
Jose Verhoef, Angeline Oranje, Leo Molendijk en Cobie Weiden

Aad van Vliet, Wim Klepper en Leen van Winkelhof ontbreken op de foto

Ondernemingsraad Zuidwester

We voelen ons een volwaardige gesprekspartner en worden serieus genomen

De Ondernemingsraad (OR) heeft een jaar vol wisselingen achter de rug. Ook de voorzittershamer werd overgedragen: Frits Nienkemper gaf het stokje door aan Margaret de Geus. Jan van Hassent is vice-voorzitter en samen blikken ze terug op 2022.

“Helaas zijn we nog niet op volle sterkte”, begint Jan. “En de reservelijst is leeg. Collega’s nemen afscheid van de ondernemingsraad omdat ze een andere baan hebben. Ze verlaten Zuidwester vanwege de hoge werkdruk, het werken in de weekenden of het vele rapporteren op de computer. Het onderwerp ‘personeelsverloop’ staat dan ook geregeld op onze agenda. Als we horen dat de hoge reiskosten een reden voor vertrek zijn, stellen we bijvoorbeeld maatwerk voor. Wat ons betreft doen we er alles aan medewerkers te boeien en te binden, zodat ze voor Zuidwester behouden blijven.”

Op de agenda van de OR stonden in 2022 ontzettend veel onderwerpen. Margaret somt op: “De herinrichting van de Ondersteunende Diensten, de gewijzigde arbodienstverlening en de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook is er een begin gemaakt met het opnieuw inrichten van het functiehuis voor het primair proces. De gevolgen voor de medewerkers zijn nog niet helemaal duidelijk, maar er is behoefte aan meer differentiatie, dus dat is positief. Mogelijk worden medewerkers daardoor soms anders ingeschaald. We worden aan de voorkant betrokken en trekken hierin samen op met HR – dat is mooi.”

Betere attentieregeling
Jan vervolgt: “Wij hebben contact met onze kiesgroepen en daaruit krijg je soms signalen. Dan onderzoeken we eerst: leeft dit breder? Is dat het geval, dan kaarten we het aan. Ook waren we niet tevreden over de attentieregeling. De waardering uiten voor collega’s die een jubileum vieren, vinden we belangrijk. Die regeling is nu aangepast. We merken dat we een volwaardige gesprekspartner zijn en serieus worden genomen.

 

Natuurlijk krijgen we niet altijd onze zin, maar we voelen ons wel gehoord.”

Vorig jaar heeft de OR voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan de Dag van de Medezeggenschap. Margaret: “Dat was in november. We zijn alle afdelingen langs geweest én alle dagbestedingslocaties en woningen. Daar hebben we koekjes gebracht. Dat leverde zoveel op! Vaak werden er direct bepaalde onderwerpen aangekaart, maar ook merken we dat collega’s ons nu beter weten te vinden. Wat mij betreft gaan we dat in 2023 weer doen.”

Meer gezien
De OR was ook betrokken bij de nieuwe meerjarenstrategie. “We waren als OR-leden aanwezig bij de strategiedagen en ontwerptafels. Er ligt een ambitieus plan, waarin we als medewerkers meer gezien worden. Er is een betere samenhang tussen de cliënt en de medewerker. Welke doelgroep vraagt wat voor soort medewerker en wie komt waar het beste tot zijn recht? De noodzaak wordt gevoeld meer naar de medewerker te luisteren.”

Jan en Margaret kijken met een goed gevoel terug op 2022: “De OR is een vrij nieuwe groep collega’s, die al lerende dingen bereikt. We hebben ons actief ingezet en onszelf ook ontwikkeld. Een goede OR is in het belang van alle medewerkers. We moeten tegenwicht kunnen bieden als dat nodig is.” Jan kijkt dan ook vol vertrouwen naar 2023: “Het is het jaar van de verkiezingen en ik hoop dat de OR-leden die door willen, kunnen blijven. En dat er voldoende nieuwe aanwas is. Veel onderwerpen uit 2022 zullen ook in 2023 weer aan bod komen. In ieder geval staan de krappe arbeidsmarkt en strategische personeelsplanning weer prominent op de agenda.”

Samenspraak OR – RvB over Jaarbericht 2022

Ook dit jaar is de Ondernemingsraad in gesprek gegaan met de Raad van Bestuur over het jaarbericht.
De OR-leden zien de medewerker vanuit een breed perspectief terug in het jaarbericht. Het jaarbericht heeft een iets andere opzet, mede door een andere insteek: vanuit Koersvast samenwerken in plaats van de teamreflecties. De medewerker komt er vaak in terug, in interview vorm of bijv. vanuit hun betrokkenheid bij de ontwerptafels.

De thema’s uit het jaarbericht geven een goed beeld, en sommige thema’s vragen om een verdiepend onderzoek. Bijvoorbeeld het thema PRI. Waarom scoort dit lager en vooral ook wat het belang is van een goed ingevulde PRI, voor cliënt en medewerker. Dit zal door Zuidwester nog opgepakt worden, vanuit de visie op lerend verbeteren.

Al met al een compliment van de ondernemingsraad op vorm en inhoud van het voorliggende jaarbericht, waarin de medewerker voldoende aan bod komt.

Jaarverslag OR Zuidwester 2022

Samenstelling OR in 2022

Frits Nienkemper (voorzitter)
Margaret de Geus (voorzitter per 1 februari 2023)
Jan van Hassent (vicevoorzitter)
Rian van Eekelen (secretaris)
Els Twigt
Devid van Ree
Jopie van der Gaag
Annique BrederodeV.l.n.r. achterste rij:

Devid van Ree, Jopie van der Gaag, Annique Brederode, Rian van Eekelen en Margaret de Geus

V.l.n.r. voorste rij:
Els Twigt en Jan van Hassent

Frits Nienkemper ontbreekt op de foto

Deel deze pagina!
Terug naar boven