01

Voorwoord

02

Dit was ons jaar in 2022

03

Reflecteren op Koersvast Samenwerken

04

Kwaliteit in 2022

05

Zuidwester in getallen

06

Medezeggenschap

Samenvatting

Het jaar 2022 was een bewogen jaar, waarbij de steeds wisselende dynamiek rondom covid, verzuim, arbeidsmarktproblematiek en het brede maatschappelijke vraagstuk rondom de betaalbaarheid van de zorg een belangrijk deel van onze werkzaamheden en keuzes heeft beïnvloed. Zuidwester wil onverminderd bijdragen aan een waardevol leven en zinvol werk voor haar cliënten en medewerkers, wat zich heeft geuit in de inrichting van onze meerjarenstrategie. Het besef leeft dat er veel uitdagingen zijn, voornamelijk in ontwikkeling van de zorgzwaarte, de passende financiering daarbij, de knellende arbeidsmarkt en de wil om door te gaan met de uitvoering van het vastgoedplan van Zuidwester. Dat zet aan tot nadenken, tot continu monitoren en finetunen van onze aanpak. Alert blijven en focus houden binnen de vier belangrijke pijlers: cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving.

De focus op kwaliteit in 2022 viel samen met de ambities uit de meerjarenstrategie 2021-2026. In 2022 gaven we in samenspraak met medewerkers en cliënten praktische invulling aan de volgende ambities uit de meerjarenstrategie:

1.

Zuidwester biedt cliënten persoonsgerichte zorg en ondersteuning waarbij de ondersteuningsvraag het vertrekpunt was. We verbeterden continu de kwaliteit van onze zorg en wilden meer maatwerk inrichten rond cliënten per doelgroep. We hebben persona’s geformuleerd: groepen cliënten die een vergelijkbare ondersteuningsvraag hebben. En we keken welk woonaanbod daarbij past: de woonlabels.
Binnen Zuidwester wordt in de zorg en ondersteuning van cliënten gewerkt met meerdere methodieken. In de praktijk blijkt dat niet iedereen die de cliënten ondersteunt, geschoold is in die methodiek. Om de kwaliteit van zorg en ondersteuning te vergroten, gaan we leidende methodieken per doelgroep vaststellen en wordt het werken met deze methodieken verplicht.

Landelijk is een akkoord gesloten tussen onze branchevereniging VGN en Zorgverzekeraars Nederland. Hierin zijn afspraken gemaakt om kanslijnen te ontwikkelen om een toekomstbestendige gehandicaptenzorg in te richten. Naar aanleiding hiervan zijn er twee kanslijnen die Zuidwester gecontracteerd heeft met de zorgkantoren en gaat doorontwikkelen, namelijk kanslijn 1 ‘een betekenisvolle daginvulling’ en kanslijn 3 ‘passende zorg’.

Voor kanslijn 1 ‘Betekenisvolle daginvulling voor cliënten passend bij de wensen, talenten en vermogens’ zijn regionaal al parels van vernieuwde daginvulling gerealiseerd. Denk aan digitale dagbesteding in Zeeland en samenwerking met het lokale bedrijfsleven, dat leidt tot mooie win-win projecten.

2.

Zuidwester is een aantrekkelijke werkgever, waar vakbekwame medewerkers zich gewaardeerd en gezien voelen en kansen krijgen om te blijven leren en ontwikkelen.
We doen recht aan ieders deskundigheid en zoeken samen naar een gezonde balans tussen de belangen van de medewerker en de organisatie.
De druk op de arbeidsmarkt was in 2022 onverminderd hoog. Dit betekent dat het zijn van een aantrekkelijk werkgever voor bestaande en potentiële medewerkers van groot belang was en blijft. Eind 2022 is de samenwerking gestart met de nieuwe Arbodienst. De aanname is dat de nieuwe aanpak zal leiden tot een lager verzuim in 2023.

Vanuit de ontwerptafels is in 2022 een aantal speerpunten naar voren gekomen die medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Een belangrijk thema dat werd genoemd is het verminderen van de regeldruk. Daarnaast maken de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt dat we de inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) niet meer kunnen wegdenken.

Ook zal Zuidwester in toenemende mate afhankelijk worden van vrijwillige inzet door vrijwilligers en verwanten om te zorgen voor een goede kwaliteit van bestaan voor onze cliënten. Samenwerking tussen de formele en de informele zorg is essentieel en niet langer vrijblijvend. Eind 2022 werd een plan van aanpak opgeleverd op welke wijze Zuidwester de vrijwillige inzet toekomstbestendig kan inrichten. We verwachten hier in 2023 eerste stappen in te zetten.

3.

Wij zijn een duurzame organisatie, die toekomstbestendig is. We verduurzamen op energie, goederenverbruik, mobiliteit en vastgoed. Duurzaam staat ook voor financieel gezond. Flexibel inspelen op de vraag vanuit cliënten en medewerkers en efficiënt inrichten en organiseren. We organiseren op eenzelfde wijze waar mogelijk en bieden maatwerk waar nodig. We streven naar verbeteringen en zetten innovatie in om dat te bereiken.
In de zomer van 2022 hebben we geïntervenieerd in hoe we omgaan met beschikbare plaatsen voor cliënten; het is belangrijk om met elkaar te zorgen dat een cliënt op de juiste plaats in de organisatie terechtkomt. Er is daarom gezorgd voor verhuisbewegingen en ruimte geboden aan cliënten op de wachtlijst.

In 2022 is geïnventariseerd op basis van een programma van eisen, welke leverancier het beste ondersteunt bij ons roosterproces. In 2023 zal een keuze voor een nieuw roosterprogramma worden gemaakt.

Ook zijn in 2022 de regioplannen vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan het Strategisch Vastgoedplan. De gesprekken met de banken voor financiering van het strategisch vastgoedplan zijn hierover gestart. Hiermee zetten we stappen naar toekomstbestendig vastgoed, waarin cliënten veilig en goed ondersteund kunnen wonen. En onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving hebben.

4.

We namen initiatieven om in te spelen op ontwikkelingen in onze omgeving.
We namen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, door samen met anderen een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke vraagstukken die vanuit het perspectief van cliënten en medewerkers op ons afkwamen.
Daarom is in 2022 is een samenwerking opgestart met ggz-aanbieder Antes. Vanuit het besef dat we het antwoord alleen kunnen bieden door samen te werken en onze expertise en kracht te bundelen. Doel is te komen tot een sectoroverstijgend zorgaanbod op de locatie Spinozaweg in Rotterdam, voor cliënten met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. In 2023 verwachten we de samenwerking geborgd te hebben in de financiering en deze te effectueren.

Het is daarnaast ook gelukt om samen met Gors en Tragel te komen tot een samenwerkingsovereenkomst op medische generalistische zorg voor intramurale cliënten van Gors, Tragel en Zuidwester Zeeland. Hiermee kunnen we gezamenlijk aan de slag om er voor te zorgen dat de bewoners nog betere medische generalistische zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2022 hebben we acht poliklinieken waar multidisciplinaire behandeling geboden kan worden. We bieden deze aan mensen die op zich zelf of nog thuis wonen maar ook aan mensen die bij een andere zorgaanbieder wonen waar een bepaalde behandelvraag niet beantwoord kan worden. Het eerste jaar heeft ons geleerd dat ons aanbod voldoet aan een grote vraag.

Tot slot is 2023 het jaar, waarin Zuidwester 50 jaar bestaat. Als zorgorganisatie bieden we al sinds 1973 met zorg en passie ondersteuning en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Voor dit jubileumjaar hebben we onder andere een speciale jubileumwebsite opgezet. Daarnaast is het Zuidwesterlogo in een feestelijk jasje gestoken, welke je heel het jaar terug zult vinden op al onze uitingen.

Lees je liever het ‘Eenvoudig verteld Zuidwester Jaarbericht 2022’?

Hier doe je dat

Deel deze pagina!
Terug naar boven